Kısaltmalar

a.e. Aynı eser m. Milâdî
a.g.e. Adı geçen eser md. Madde
a.mlf. Aynı müellif  MEB Millî Eğitim Bakanlığı
akt. Akaran m.ö. Milattan önce
b. Bin, ibn m.s. Milattan sonra
bk. Bakınız nr. Numara
BCA Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi nşr. Neşreden (Tahkik eden)
bl. Bölüm OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi
BOA Başbakanlık Osmanlı Arşivi ö. Ölümü, ölüm tarihi
bs. Basım, baskı s. Sayfa
C. Cilt sad. Sadeleştiren
çev. Çeviren S.A.V. Sallallâhu aleyhi ve sellem
d. Doğum, doğumu s.nşr. Sadeleştirilmiş neşir
der. Derleyen sy. Sayı
Dr.T Doktora Tezi şş. Şehinşâhî
DİA Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi
DİFM Dârülfünun İlâhiyat Fakültesi Mecmuası TDAY Belleten Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
ed. Editör TDK Türk Dil Kurumu
EI² (Fr.) Encyclopédie de l’Islam (nouvelle édition) TDV Türkiye Diyanet Vakfı
EI² (İng.) The Encyclopaedia of Islam (new edition) TSMA Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi
Fr. Fransızca tür.yer. Türlü yerde, birçok yerde
h. Hicrî t.y. Tarih yok, tarihsiz
haz. Hazırlayan TY Türkçe Yazmalar
hş. Hicrî-Şemsî vb. Ve benzeri
Hz. Hazreti vd. Ve devamı
İA İslâm Ansiklopedisi (MEB) v.dğr. Ve diğerleri
İng. İngilizce VGMA Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi
İSAM TDV İslâm Araştırmaları Merkezi vr. Varak
İÜ İstanbul Üniversitesi YLT Yüksek Lisans Tezi
krş. Karşılaştırınız yy. Yüzyıl
Ktp. Kütüphane, kütüphanesi y.y. Baskı yeri yok