ansiklopedi,divanı lügatit türk

Eserler

Türk Maarif Ansiklopedisi’nin önemli kısımlarından birini teşkil eden eserler kategorisinde kültür ve medeniyetleri oluşturan toplum hayatından geriye kalan somut/soyut miraslara yer verilmiştir. Bir toplumun varlığı ve devamı, ürettiği eserlerin zamana karşı direnç gösterebilmesiyle mümkündür. Türk tarihi bilinen en eski dönemlerinden bugüne hayatın her alanına dair zengin bir miras üretmiştir. Bunlar arasında çok da farkına varılmayan, üzerinde durulmayan alanlardan biri eğitimdir. Türk Maarif Ansiklopedisi’nin ana çıkış gayelerinden biri bu mirasın farkındalığını inşa etmektir. Türk eğitim ve kültür tarihinin eğitimle ilgili eserleri denildiğinde öncelikle eğitimci ve ahlakçı şahsiyetlerin kalemlerinden dökülen ölmez cümleler bütünü kitaplar, risaleler, ansiklopedik çalışmalar ile modern dönemin diğer yazılı kültür ürünleri akla gelir. Binyılların birikimi atasözleri, deyimler, türküler, destanlar gibi ürünler de nesilden nesile aktarılan sözlü kültür hazineleridir. Orhon yazıtlarından, Dîvânü Lugāti’t-Türk’e Ahlâk-ı Âlâî’den Seyahatnâme’ye, Keşfü’z-Zunûn’a, İbrâhim Müteferrika’nın bastığı eserlere, III. Selim dönemi ıslah risalelerine, Tanzimat dönemi telif-tercüme eklektik metinlere ve Cumhuriyet aydınlarının yeni toplum tasarımına yönelik kaleme aldıkları edebî, ahlakî, pedagojik ve teknik eserlerden dikkatli bir seçki yapılmıştır. Ansiklopedinin bu kısmı daha çok pedagojik yönü bulunan eserlerden meydana gelmiştir. Bu eserlerde anne babanın eğitim mesuliyet ve haklarından, muallimin vasıflarına, talebenin ilim öğrenme edep ve ilkelerine, öğrenme ve öğretme süreçlerinin maddi manevi yönlerine işaret eden geniş ya da kısmî bölümler vardır. Türk Maarif Ansiklopedisi bünyesine topladığı eserler sayesinde tarihini merak eden araştırmacı zihinlere özgüven verecek bir birikim sunmaktadır.

Bu Kategoriye Ait Maddeler / Tüm Maddeler